ระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านระบบ NES ของนักศึกษาใหม่

For New Students and forget your password
1. เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
Identification Number / Passport Number
2. วันเกิด (ปี ค.ศ. - เดือน - วัน)
Birthday (Year-month-day)
3. กรอกผลลัพธ์
Answer