ระบบตรวจสอบข้อมูลการออกบัตรและเอกสารดิจิทัล

Search for Digital Card
1. เลือกประเภทบัตร
Select Type
2. กรอกรหัสเอกสาร
Enter the Document Code

Detail รายการ
กรุณาค้นหาข้อมูล
PAGE ID : G002   NCU Eagle Soft (NES) Developed by Computer & Information Technology Center   @2023 All rights reserved by North-Chiang mai University.